1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym w domenie bezpiecznemieszkania.pl, (zwanym dalej Serwisem) został stworzony i przyjęty przez domenę:
w celu:
a) podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis i zapewnienia im bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 (dalej: RODO);
b) podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i zapewnienie im bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.

2. Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając nasze strony internetowe. Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisu ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych przez Użytkowników za pomocą Serwisu, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zapytań oraz udzielania informacji dotyczących zakupu oraz pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego – bez żadnej odpłatności z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu.

3. Zastrzegamy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Bezpiecznemieszkania.pl nie mają wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Zalecamy jednak, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w razie ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji na ten temat.

4. Jesteśmy otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: kontakt@bezpiecznemieszknia.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w celu przesłania informacji handlowych oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby) lub w celach marketingowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawe, jeżeli osoba której dane osobowe dotyczą wyraziła wyraźna zgodę).

6. Pozyskiwanie danych odbywa się w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach dostępnych w Serwisie
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie,
c) poprzez zapisywanie informacji o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

7. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust. 1 pkt c) RODO. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji z zakresu pośrednictwa finansowego.

8. Domena jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, utworzenia dla Użytkownika oferty usług finansowych lub przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, a także broszur.

9. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail i numeru telefonu (Formularz kontaktowy). Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki prywatności. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).

10. W celu uzyskania telefonu zwrotnego wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu imienia .

11. Wysłanie do Użytkownika kopii rozmowy na jego adres mailowy wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail Użytkownika (Formularz kontaktowy). Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki prywatności. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).

12. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie lub kontaktu zwrotnego wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i miasta (Formularz kontaktowy). Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki prywatności. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).

13. Uzyskanie informacji zawartych w newsletterze wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail (Formularz kontaktowy). Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki prywatności. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania). Newsletter oraz inne materiały reklamowe są rozsyłane do tych Użytkowników, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania, za pośrednictwem wiadomości email.

14. W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

16. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

17. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty finansowania lub ubezpieczenia, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego zostanie wykonana – przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem usług finansowania, ubezpieczenia lub sprzedaży zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
a) pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
c) dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

19. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób upoważnionych. Z zasady Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

20. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

21. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

22. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Domena przetwarza tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki cookie, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. Domena wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystywane są do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez domenę z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

23. Akceptując zasady dotyczące plików cookies (zasady określone w Polityce prywatności) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez domenę. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.

24. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Nie są one ujawniane osobom trzecim. Obejmują zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

25. Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

26. Domena wykorzystuje cookies w celu potwierdzenia, że Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

27. Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w ofercie raportu, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo.

28. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna. Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informacje dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:
a) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
b) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
c) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
d) Safari: https://support.apple.com/?path=Safari/5.0/en/9277.html

29. Domena korzysta z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych ofert, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW (potrzebne do analizy korzystania z Serwisów), kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną ofertę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji czy integracja z portalem społecznościom. Do podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
a) Facebook
Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (Facebook). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem facebook.
Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.
W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.
b) Linkedln
Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Linkedln.com, zarządzanej przez Linkedln Corporation, Sunnyvale, Kalifornia, USA (Linkedln). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Linkedln.
Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.
Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Linkedln i wyraża zgodę na przekaz danych do Linkedln. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Linkedln, Linkedln może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Linkedln. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Linkedln przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Linkedln.
W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Linkedln, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Linkedln dotyczącymi ochrony danych.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby Linkedln gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Linkedln przed odwiedzeniem naszej strony.

30. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez domenę lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

31. Domena zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcjonalności.

32. Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

33. Podczas logowania się użytkownika do serwisu Facebook podane przez Użytkownika hasło wykorzystane jest po stronie portalu autoryzującego i nie jest przesyłane do naszego Serwisu. Do Serwisu przesyłana jest informacja o prawidłowej autoryzacji w serwisie społecznościowym. Dokonanie logowania jest równoznaczne z wyrażaniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Serwis danych osobowych przesłanych przez sieć społecznościową Facebook, poprzez którą nastąpiła autoryzacja użytkownika. Serwis zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy.

34. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

35. Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet w tym usług oferowanych przez domenę w ramach elektronicznych kanałów dostępu to: podszywanie się w celu wyłudzenia informacji, działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. Domena nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.

36. Każdy użytkownik Serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje.

37. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet, np. loginy, hasła, itp., powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać ani przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.

38. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy, np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą, np. telefonicznie.

39. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

40. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie, np. WPA2.

41. Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez domenę polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki Polityka prywatności.

42. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez domenę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@bezpiecznemieszkania.pl

43. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością domeny. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

44. Domena nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. Domena nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.